Pre autorov

Články publikované v Zahraničnej politike reflektujú aktuálne problémy a otázky medzinárodného politického diania, témy, ktoré úzko súvisia so zahraničnou politikou Slovenska a hlavnú tému jednotlivých čísel.

Autorom a autorkám odporúčame, aby tému svojho príspevku konzultovali s redakčnou radou pred samotným písaním. Rozhodnutie o zverejnení článku je podmienené zaslaním textu.

Rozsah príspevkov by sa mal pohybovať od 1000 do 2000 slov (3 – 6 normostrán).

Všeobecné inštrukcie

1. Cieľom Zahraničnej politiky je rozvíjať diskusiu o aktuálnych témach
medzinárodných vzťahov a o pôsobení slovenskej diplomacie; ambíciou
časopisu je rozširovať okruh ľudí so záujmom o uvedené témy, preto
považujeme pútavosť príspevkov za rovnako dôležitá ako presnosť a
odbornosť;

2. Každý z textov by mal mať jasne definovaný zámer (prečo bol napísaný) a
mal by sa venovať konkrétnemu problému. Okrem načrtnutia problémovej
oblasti by sa autori mali snažiť o navrhnutie resp. analýzu možných
riešení. Články, ktoré sú len opisom udalostí a chýba im analytická resp.
argumentačná rovina nebudú publikované;

3. Autorom odporúčame vyhnúť sa opakovaniu všeobecne známych faktov a
súvislostí a využívať priestor na predstavenie nových pohľadov resp.
skutočností, o ktorých neprebiehala diskusia v iných médiách v SR;

4. Autor nesie plnú zodpovednosť za obsah článku a za pôvodnosť spracovania
témy. V prípade zistenia plagiátorstva (vydávania cudzieho diela pod
vlastným menom) článok nebude publikovaný a autor nebude oslovovaný do
ďalších čísel;

5. Zahraničná politika je nadstraníckym, otvoreným fórom a autorom sa
zaručuje sloboda prejavu. Redakcia si vyhradzuje právo odmietnuť texty,
ktoré:
a) nie sú spracované v súlade s inštrukciami
b) podnecujú k rasovej, etnickej, náboženskej, rodovej či inej
neznášanlivosti
c) nezakladajú sa na pravdivých informáciách či argumentoch.

6. Uprednostnené budú články s priamymi implikáciami pre slovenskú zahraničnú
politiku;

7. Nepoužívame poznámky pod čiarou ani koncové poznámky. Kľúčové zdroje, z
ktorých autor vychádza a by mali byť spomenué v texte;

8. Články, ktoré už boli publikované v iných médiách budú v ZP publikované
len výnimočne, v skrátenej podobe, a len v prípade, že neboli publikované
na Slovensku resp. v slovenčine;

9. V prípade, že má autor záujem uverejniť článok písaný pre Zahraničnú
politiku aj v inom médiu, je nevyhnutné požiadať o súhlas redakcie;

10. Príspevky v Zahraničnej politike sú honorované. Redakcia si vyhradzuje
právo krátiť resp. nevyplatiť honorár v prípade, že článok nespĺňa pôvodne
dohodnuté zadanie resp. bol dodaný po prekročení uzávierky.

11. Príspevky podliehajú jazykovej a redakčnej úprave a kráteniu.

Príspevky môžete zasielať vo MS Word alebo Open Office kompatibilnom formáte na hajko@sfpa.sk.

Leave a Reply